Kære forældre til svømmere i Struer Svømmeklub

Struer Svømmeklub har ud over en bestyrelse også en støtteforening. Støtteforeningens formål er at fremme fællesskabet i Struer Svømmeklub og yde støtte til Struer Svømmeklubs medlemmer.

Helt praktisk gøres dette ved at:

  • Løse praktiske opgaver i forbindelse med LimfjordsCup
  • Sikre forplejning, overnatning og servicering til hjemmestævner, primært Limfjords Cup
  • Sikre forplejning i form af frugt til svømmerne til udestævner
  • Gennemføre forskellige sociale arrangementer – evt bowlingaften
  • Yde økonomisk støtte til klubbens træningslejre
  • Yde praktisk støtte til træningslejre som fx "tante"/"ekstra voksen"
  • Organisering af praktisk arbejde og hjælp ved arrangementer og stævner, så udgifterne kan holdes nede

Helt konkret handler støtteforeningens opgaver i skabe et godt miljø for vores svømmere. Vi tjener penge ved at gennemføre LimfjordsCup. Penge vi kan bruge til forplejning, træningslejre og forskellige sociale arrangementer.


Vedtægter for Struer Svømmeklubs Støtteforening

§1

Navn og hjemsted

Struer Svømmeklubs Støtteforening

Parkallé 6, 7600 Struer

§2

Formål

· Støtteforeningens formål er at fremme fællesskabet i Struer Svømmeklub og yde støtte til Struer Svømmeklubs medlemmer. Et styrket fællesskab og økonomisk bistand til aktiviteter skal gerne bidrage til fastholdelse af medlemmer i Struer Svømmeklub.

· Det er op til støtteforeningens bestyrelse at afgøre, hvilke aktiviteter der etableres og hvori støtten består. Aktiviteter og støtte afstemmes med bestyrelsen i Struer Svømmeklub.

§3

Støttens art og størrelse

· Støtten skal gerne komme alle Struer Svømmeklubs medlemmer til gavn.

· Der gives støtte til både træningsaktiviteter og sociale aktiviteter, der fremmer fællesskabet i klubben. Dette kan dreje sig om

· Træningslejre med sociale aktiviteter ved siden af træningen

· Sociale aktiviteter i forbindelse med eller forlængelse af træning

· Der gives støtte til forplejning ved svømmestævner. Dette kan dreje sig om:

· Frugt og snacks ved éndagsstævner

· Frugt, snacks og hjemmebagt brød/kage ved flerdagsstævner

· Der ydes praktisk støtte til Struer Svømmeklub i den udstrækning det er muligt. Struer Svømmeklub har pligt til at tilkendegive, hvilke opgaver de måtte have behov for støtte til. Bestyrelsen i Struer Svømmeklub og Støtteforenings medlemmer aftaler fra gang til gang hvori den praktiske støtte består.

· Der gives ikke støtte til enkeltpersoner.

· Der gives ikke støtte i form af driftstilskud til Struer Svømmeklub eller andre foreninger/klubber.

§4

Medlemskab

· Som medlemmer kan optages alle, der har interesse i at støtte Struer Svømmeklubs medlemmer, herunder såvel enkeltpersoner som foreninger og firmaer.

· Bestyrelsen i Struer Svømmeklub har mulighed for repræsentation i Støtteforeningen.

· Støtteforeningens medlemmer kan deltage i Struer Svømmeklubs arrangementer på lige fod med svømmeklubbens medlemmer.

· Støtteforeningens medlemmer forpligter sig ikke.

§5

Bestyrelse

· Støtteforeningens medlemmer beslutter selv om der skal nedsættes en bestyrelse eller om foreningen fungerer i en løs struktur.

· Uanset struktur, skal der udpeges en kassér.

· Hvis ønske om etablering af formel bestyrelse fremsættes af minimum 1/3 af Støtteforeningen, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor der etableres en bestyrelse, der minimum består af 5 medlemmer. Et medlem skal udpeges af bestyrelsen af Struer Svømmeklub. Ved etablering af bestyrelse følges gældende vedtægter for generalforsamling for Struer Svømmeklub.

· Bestyrelsen kan enstemmigt vælge at opløse en formel bestyrelse og etablere en løs struktur.

§6

Regnskab

· Hvis Støtteforeningen fungerer i en løs struktur afholdes ikke ordinær generalforsamling. Foreningen redegør for regnskabet i forbindelse med den ordinære generalforsamling i Struer Svømmeklub.

· Støtteforeningens regnskab revideres en gang årligt. Dette sker i forbindelse med revision af Struer Svømmeklubs regnskab.

§7

Midler

· Støtteforeningens midler kommer primært fra indtægter fra svømmestævnet LimfjordsCup arrangeret af Struer Svømmeklub. Støtteforeningen yder praktisk hjælp ved stævnet og henter derved indtægter til foreningens aktiviteter. Bestyrelsen i Struer Svømmeklub og Støtteforenings medlemmer aftaler fra gang til gang hvori den praktiske støtte til stævnet består.

· Støtteforeningen kan arrangere indtægtsgivende aktiviteter, hvor overskud alene går til aktiviteter, der opfylder foreningens formål.

· Støtteforeningen kan indgå sponsoraftale med lokale virksomheder, hvis dette ikke sker i konkurrence med Struer Svømmeklub.

· Støtteforeningen kan ansøge om fondsmidler.

§8

Vedtægter

· Et hvert medlem af Støtteforeningen kan i forbindelse med Struer Svømmeklubs ordinære generalforsamling stille forslag om ændringer af vedtægter for Støtteforeningen.

· Vedtægtsændringer vedtages af Støtteforeningens medlemmer med 2/3 flertal, hvad enten foreningen fungerer i en løs struktur eller med en formel bestyrelse. Ved sidstnævnte, skal vedtægtsændringer ske i forbindelse med en ordinær generalforsamling.

§9

Ophør

· Støtteforeningen kan opløses, hvis medlemmerne ønsker dette. Hvis foreningen fungerer i en løs struktur kræves enstemmighed blandt alle medlemmer. Hvis foreningen har en formelbestyrelse kræves ekstraordinær generalforsamling med dette ene formål.

· Ved ophør tilfalder Støtteforeningens midler Struer Svømmeklub eller, hvis denne skulle være ophørt, en anden sportsforening efter de afgående medlemmers eller den afgående bestyrelses skøn.